z4 + (1.51–0.68i) z3 + (0.82–0.65i) z2 – (0.38+0.25i) z + (0.0+0.18i)
© mmxvii kyle woodward