z4 + (0.61–2.15i) z3 – (1.47+1.21i) z2 – (0.76–0.23i) z – (0.05–0.14i)
© mmxvii kyle woodward