z4 + (1.4+0.39i) z3 + (1.02+0.53i) z2 + (0.43+0.67i) z – (0.06–0.22i)
© mmxvii kyle woodward