z4 – (1.74–0.99i) z3 + (1.74–1.29i) z2 – (0.77–1.31i) z – (0.01+0.32i)
© mmxviii kyle woodward