z4 + (1.72+0.45i) z3 + (1.72+0.86i) z2 + (0.48+0.93i) z – (0.02–0.17i)
© mmxvi kyle woodward