z4 – (0.22–1.89i) z3 – (1.52–0.81i) z2 – (1.26+0.58i) z – (0.02+0.77i)
© mmxvi kyle woodward