z4 – (1.78+0.22i) z3 + (0.48+0.23i) z2 + (0.75+0.21i) z – (0.43+0.21i)
© mmxvi kyle woodward