z4 – (0.9+0.52i) z3 – (0.15–0.96i) z2 + (0.56–0.58i) z – (0.11–0.11i)
© mmxvii kyle woodward