z4 + (0.39–1.42i) z3 – (1.05+1.42i) z2 – (0.93+0.06i) z – (0.5–0.31i)
© mmxvii kyle woodward