z4 + (1.5+0.3i) z3 + (1.08+1.4i) z2 + (0.08+0.96i) z – (0.26–0.21i)
© mmxvii kyle woodward