z4 – (0.08+1.62i) z3 – (0.67–1.0i) z2 + (1.34–0.64i) z – (0.61+0.32i)
© mmxvi kyle woodward